Logo wzp

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zawiadamiamy o opublikowaniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o następującej treści:

"Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.) zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „projektem” oraz wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

Projekt dostępny jest do wglądu:

  • w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 3-4, 70 – 506 Szczecin w pokoju nr 107, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w zakładce: Wydział Rolnictwa i Rybactwa > Rolnictwo, Łowiectwo Rybactwo > Łowiectwo > Obwody łowieckie

Uwagi do projektu wnosi się na piśmie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie od 12.10 do 02.11.2020 r.
Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem. Do uwagi należy załączyć dokument potwierdzający, że wnoszący uwagę jest w chwili jej wniesienia właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej projektem.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w zakładce: Wydział Rolnictwa i Rybactwa > Rolnictwo, Łowiectwo Rybactwo > Łowiectwo > Obwody łowieckie dostępny jest formularz zgłoszenia uwag do projektu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Uwagi wniesione po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia."

Obwieszczenie dostępne jest pod adresem: tu link

Wyświetlono: 106

Facebook.com Twitter.com