Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie §13 ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.(Dz.U z 2020, poz.697) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Określam zakres zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

 1. Do zadań, o których mowa powyżej zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. działalności gospodarczej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
  2. decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót  na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2020 poz. 470)c) decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń  na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470)
 1. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

 

Ponadto Urząd Miejski w Tychowie prowadzi na bieżąco sprawy wpływające do urzędu drogą mailową, za pośrednictwem e-PUAPu i listownie.

Burmistrz Tychowa
Robert Falana 

Wyświetlono: 21

Facebook.com Twitter.com