Ministerstwo Rozwoju

Uwaga przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,
pragnę uprzejmie poinformować, że z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanych przez izbę rzemieślniczą (art. 3 ust. 1a ustawy o rzemiośle oraz art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy).
Zakres podmiotowy regulacji obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców posiadających zawieszoną działalność gospodarczą.
Przepisy dotyczą przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i KRS (art. 44 ust. 1 ustawy o CEIDG i PIP). Informacja o posiadanych kwalifikacjach rzemieślniczych nie będzie
publikowana we wpisach przedsiębiorców wykreślonych z CEIDG.
Pomimo że katalog zawierający dowody kwalifikacji zawodowych w rzemiośle (art. 3 ustawy o rzemiośle) jest szerszy niż informacje podlegające publikacji w CEIDG,
ujawnieniu w CEIDG podlegać będą JEDYNIE informacje wynikające z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego wydanych przez izbę rzemieślniczą (art. 3 ust.
1a ustawy o rzemiośle oraz art. 44 ust.1 pkt 8 ustawy o CEIDG). Powyższa informacja w CEIDG obejmować będzie następujący zakres danych:

  • data egzaminu,
  • nazwa izby rzemieślniczej,
  • wskazanie tytułu (mistrza lub czeladnika),

Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj

  • nazwa zawodu,
  • symbol cyfrowy zawodu ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

rynku pracy, o ile to możliwe

  • datę cofnięcia uprawnienia.

Dokonując analizy danych na www.ceidg.gov.pl w celu sprawdzenia kwalifikacji rzemieślniczych należy pamiętać, że przedsiębiorcy – rzemieślnicy, którzy zostaną objęci
nową regulacją zostali podzieleni na dwie grupy.
Pierwszą są osoby, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami. Wówczas we wniosku o dopuszczenie do egzaminu, będą oni zobowiązani poinformować o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. W takim przypadku izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG. Dokonanie wpisu w zakresie informacji o posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest obligatoryjne. Oznacza to,
że wszyscy przedsiębiorcy, którzy po 1.10.2020 r. uzyskali dyplom mistrza lub świadectwo czeladnika będą posiadać informacje w tym zakresie we wpisie w CEIDG.
Drugą grupą są osoby, które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 01.10.2020 i prowadzą działalność gospodarczą a także te, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika
przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG. Wówczas wpis informacji o posiadaniu tytułu mistrza/czeladnika jest dokonywany wyłącznie wtedy,
gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie tej informacji do wpisu w CEIDG (art. 73 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych). W przypadku trybu wnioskowego weryfikacja i potwierdzenie posiadanego tytułu dokonywane jest przez izby rzemieślnicze, które będą przekazywać informacje w tym zakresie do CEIDG.
Dodatkowo, w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców-rzemieślników, wprowadzono zasadę, że organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG. Informacje te będą bowiem powszechnie dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl i możliwe do wyszukania bezpłatnie przez każdego. Zaświadczenie, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o CEIDG i PIP, będzie zawierało także informację o
uzyskaniu lub utracie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub czeladnika wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj
W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że brak informacji we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG o posiadanych kwalifikacjach rzemieślniczych, nie oznacza, że nie posiada on tytułu mistrza/czeladnika (w szczególności chodzi o osoby, które uzyskały tytuł przed 01.10.2020 i nie wystąpiły ze stosownym wnioskiem). W przypadku, gdy we wpisie w CEIDG nie zostały opublikowane te informacje, a przedsiębiorca powołuje się na posiadanie tytułu mistrza/czeladnika, wówczas organy w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji powinny postępować zgodnie z ich dotychczasową praktyką i potwierdzić kwalifikacje rzemieślnicze.
Mając na uwadze tak szeroki zakres zmian wprowadzonych w rzemiośle, proszę o ich uwzględnienie w toku dalszej działalności organów gminy, zwłaszcza w kontekście
udzielanego dofinansowania do kosztów kształcenia. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów oraz danych zawartych w CEIDG służymy pomocą i wsparciem.

Łączę wyrazy szacunku,
z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

Wyświetlono: 75

Facebook.com Twitter.com