Tychowska Strefa Inwestycyjna [300x150]

Korzyści podatkowe dla inwestorów działających w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia korzystają z pomocy regionalnej w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt utworzenia Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej, na terenie której znajduje się Podstrefa „Tychowo” SSSE zrealizowany został przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z Osi Priorytetowej I Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Unia Europejska [621x131]


 Mapa strefy [400x300]