Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie §24 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.(Dz.U z 2020, poz.1758) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • określam zakres zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Należy wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – składać w Biurze podawczym tut. Urzędu – parter ( pomieszczenie za szkłem) bądź kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnym pracownikiem tut. Urzędu telefonicznie 94 31160 250 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail: umig@tychowo.pl
 1. Do zadań, o których mowa powyżej zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:
   1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),
 1. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
   1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378),
   2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),
 1. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).

Ponadto Urząd Miejski w Tychowie prowadzi na bieżąco sprawy wpływające do urzędu drogą mailową - umig@tychowo.pl, za pośrednictwem ePUAP-u i listownie.

Burmistrz Tychowa Robert Falana

Wyświetlono: 729

Facebook.com Twitter.com