Projekty dofinansowane prze Unię Europejską - PRO WZP 2014-2020, Rybactwo i Morze

ROK 2019 r.  

1. Budowa budynku centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku gm. Tychowo

Operacja Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Pomoc w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 


 

 

Operacja zakłada budowę budynku centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku na działce nr 18/12 obręb Bukówko.

Operacja przyczyni się do realizacji celów LSR tj. celu ogólnego 2 i szczegółowego 2.1 oraz przedsięwzięcia 2.1.1. Inwestycja dotyczy poprawy atrakcyjności obszaru poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR.

Inwestycja gm. Tychowo dotyczy poprawy atrakcyjności obszaru poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR. Powstanie atrakcyjne miejsce na terenie często odwiedzanym zarówno przez mieszkańców LSR jak i turystów. Będzie to miejsce do spędzania sktywnie wolnego czasu dla osób w różnym wieku dla dzieci i młodzieży jak również dla seniorów. W ten sposób obiekt pełnić będzie szeroko rozumiane funkcje rekreacyjne, pozwalając na rozrywkę i aktywny wypoczynek całej społeczności.

Teren objety operacją jest bardzo atrakcyjny przyrodniczo, ponieważ położony jest w pobliżu największego w Polsce głazu narzutowego, który przyciąga rzeszę turystów. Zakres operacji: Zaprojektowano budynek parterowy centrum rekreacyjno-turystycznego. Na teren działki nr 18/12 prowadzi istniejący zjazd z drogi publicznej. Budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy wody i elektrycznego. Do projektowanego budynku i placu pieszego przed budynkiem prowadzić będzie ciąg pieszo-jezdny (nawierzchnia z kostki brukowej) o szerokości 500 cm i ciąg pieszy o szerokości co najmniej 150cm (nawierzchnia z kostki brukowej) o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 5% oraz nachyleniu poprzecznym nie przekraczającym 2%, zapewniający dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, przed budynkiem zaplanowano plac w części wyłożony kostką brukową, a w części o nawierzchni żwirowej. Na placu znajduje się miejsce na stół piknikowy z ławkami. Zaplanowano też wiatę na rowery. Przy budynku zaprojektowano 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ogółem zaprojektowano 4 miejsca postojowe. Ilość kondygnacji budynku - 1
Powierzchnia zabudowy - 98,17m2, Powierzchnia użytkowa - 75,66m2, Powierzchnia wewnętrzna - 78,33m2 , Powierzchnia całkowita -. 94,43m2 , Kubatura budynku - 426,70m3 , Wysokość budynku - 5,20m Założenia konstrukcyjno materiałowe: Fundamenty budynku- żelbetowe, ławy fundamentowe Ściany fundamentowe- bloczki betonowe 24cm Ściany zewnętrzne nośne- murowane, warstwowe z bloczków gazobetonowych 24cm, w konstrukcji tradycyjnej z wieńcami żelbetowymi, nadprożami typowymi L-19 lub żelbetowymi.
Ściany wewnętrzne działowe- z bloczków gazobetonowych gr. 12cm lub ścianki systemowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Strop pod poddaszem nieużytkowym- wiązar kratowy drewniany. Dach- dwuspadowy, wiązar kratowy drewniany Wentylacja- grawitacyjna. Przewody kominowe i wentylacyjne- systemowe ceramiczno-betonowe profile kominowe i wentylacyjne.
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego budowy budynku w Bukówku: Roboty przygotowawcze: roboty ziemne, Roboty budowlane w tym: fundamenty, izolacje fundamentów, podłoża pod posadzki, elementy murowane, elementy żelbetowe, dach - konstrukcja, strop drewniany, dach - pokrycie, stolarka zewnetrzna, elewacja, stolarka wewnetrzna, podadzka z izolacjami i wykończeniem, wykończenie ścian, wykończenie sufitu. 

Wyposażenie budynku: Zestaw: Biurko drewniane , fotel biurowy, komputer stacjonarny z monitorem LCD, drukarka,

Zestaw: Telewizor, uchwyt do montażu telewizora na ścianie,

Zestaw mebli + sprzęt AGD – lodówka podblatowa, kuchenka elektryczna piekarnika, meble kuchenne z płyty MDF na wymiar (wbudowane AGD)

Zestaw: Stół drewniany 100x160cm, 6 krzeseł tapicerowanych, Regał , Szafka ubraniowa fitness stalowa 4 moduły, Lustro łazienkowe, Wieszak łazienkowy pojedynczy stalowy, Wieszak łazienkowy podwójny stalowy, kosz na odpadki stalowy, gasnica proszkowa 2 kg.

Zagospodarowanie terenu: rozbiórki, nawierzchnia ruchu pieszego, nawierzchnia ruchu pieszo - jezdnego, tereny zielone, ogrodzenie,elementy małej architektury: stół piknikowy z ławkami, wiata na rowery.

Termin zakończenia projektu - grudzień 2019 r.

 

ROK 2018 

Operacja pn: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Tychowo   dofinansowana w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


 

Zakres operacji:

1. Budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Tychowie: roboty ziemne, nawierzchniowe oraz dostawę i montaż urządzeń. Plac zabaw będzie posiadał 7 urządzeń zabawowych tj. zestaw malaita, hustawka pojedyncza + bocianie gniazdo, karuzela, linarium, śprężynowce, hustawka wagowa, sklepik z liczydlem i tablicą oraz ławka, kosz na śmieci i regulamin. Teren placu będzie ogrodzony panelem w wys. 1,1 m. 

2. Budową siłowni fitnes przy ul. Kochanowskiego w Tychowie: robory ziemne, roboty nawierzchniowe oraz dostawę i montaż 5 urządzeń do ćwiczeń tj. orbitrek, pojedyncza prasa nożna, twister-wahasło, drążki do podciągania, poręcze równoległe. 

3. Budowa boiska sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie tj. budowa trawiastego boiska do piłki nożnej o wymiarach 20 x 10 m oraz boiska do siatkówki  o wym 18 x 9 m. Nawierzchnia trawiasta będzie się składać z warstw: darniowa gr. 3 cm, wegetacyjna gr. 15 cm, drenażowa gr. 15 cm. Powierzchnia nawierzchni trawiastej wyniesie ogółem 336m2.

Dodatkowo zakupione zostanie wyposażenie boiska w bramki, siatkę do siatykówki oraz pilkochwyty.

Termin realizacji operacji 08.2018 r.

 

ROK 2017- 2018   Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.03.00-32-0006/17-00 z dnia  02.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany  klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Projekt polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej (droga wojewódzka nr 167) od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 167 i 169 oraz drogi powiatowej nr 1185Z do ul. Kolejowej, przy której znajduje się dworzec kolejowy w Tychowie.

Realizacja inwestycji ma za zadanie poprawić komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszo-rowerowego, a także zapewnić lepszą komunikację z dworcem kolejowym w Tychowie. Droga ta połączy przez chodnik przy ul. Białogardzkiej (droga woj. nr 169) istniejącą strefę ekonomiczną „Tychowska Strefę Inwestycyjną” Podstrefę Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej centrum miejscowości z dworcem kolejowym przy ul. Kolejowej w Tychowie. Trasa ta będzie trasą dojazdową z dworca PKP do centrum miasta Tychowo i odwrotnie.

Przy dworcu kolejowym planowane jest usytuowanie wiaty dla pozostawianych rowerów, 2 placów postojowych oraz dwóch stacji rowerowych z 20 dostępnymi sztukami  rowerów do wynajęcia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:  

-        budowę ścieżki pieszo-rowerowej długości 726,0 mb

-        budowę zjazdów o łącznej powierzchni 96 m2

-        budowę spoczników przy przejściach dla pieszych i chodników o łącznej powierzchni 85,0 m2

-        ustawienie barier rurowych segmentowych o łącznej długości 14,0 mb

-        remont istniejącej nawierzchni miejsc postojowych 40,0 m2

-        oznakowania pionowe i poziome wg zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego

-        instalację 2 stacji rowerowych wraz z 20 sztukami rowerów miejskich.

 

Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska, jak również ułatwienie dotarcia mieszkańcom niepodróżującym transportem samochodowym do pracy z miejsca przesiadkowego, którym jest dworzec PKP w Tychowie.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych przyczyni się do poprawy dostępności miejsc pracy i zwiększenia bezpieczeństwa w dojeżdżaniu do pracy. W okresie letnim ścieżki służyć będą również turystom, co spowoduje odciążenie drogi wojewódzkiej nr 167 oraz lokalnych dróg.

Inwestycja będzie miała charakter ogólnodostępny. Projekt spełnia zasady wynikające z „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 960 159,78 zł

Wkład funduszy UE 85% wynosi 816 135,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia projektu:  wrzesień 2018 r.

Wyświetlono: 90

Facebook.com Twitter.com