BURMISTRZ TYCHOWA, UL. BOBOLICKA 17, 78-220 TYCHOWO INFORMUJE, ŻE ZATRUDNI W RAMACH ZASTĘPSTWA NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYCHOWIE

Ogłoszenie (link otworzy duże zdjęcie)

1. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo

2. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

3. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

4. Zatrudnienie od 15 czerwca 2020 r.

  I.         Opis stanowiska:

- praca związana jest m.in. z pozyskiwaniem i wdrażaniem projektów finansowanych
ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zewnętrznych oraz ze ścisłą współpracą
ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Środkowo-Pomorską Grupą Działania, Lokalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ZIT, Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką i innymi. 

 II.      Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

- wykształcenie średnie,
- prawo jazdy kat. B

 III.   Wymagane dokumenty:

- życiorys oraz list motywacyjny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego naboru.

 

Dokumenty jak: życiorys, list motywacyjny opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata.

 III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu oraz na terenie Gminy Tychowo. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy.  Korytarze o odpowiedniej szerokości umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany do przemieszczania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami z uwagi na brak windy. Wejście do budynku nieprzystosowane do wózków inwalidzkich. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się
w budynku między kondygnacjami, kontaktem z klientem, współpracą z pracownikami Urzędu, rozmowami telefonicznymi i pracą w terenie.  

IV. Informacje pozostałe:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. rozwoju gospodarczego gminy – w ramach zastępstwa pracownika” oraz adresem zwrotnym należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski w Tychowie
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo

 

w terminie do dnia 5 czerwca 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu) do godz. 1400.

 Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

Osoby, które złożyły oferty zostaną zaproszone na rozmowę. O terminie zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Urząd Miejski w Tychowie (ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - Pani/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa pracownika, a następnie danę będą przechowywane przez 5 lat w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczących archiwizacji. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się drogą elektroniczną przez skrzynkę pocztową: iod@tychowo.pl

 

Dane kontaktowe w sprawie naboru:

Inspektor ds. kadr i oświaty w Urzędzie Miejskim w Tychowie, tel.: 94-31-60-281

 

Tychowo, 25 maja 2020 r.

 

 

Opublikowano: 25 maja 2020 14:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1899

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.