PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PSZOK W TYCHOWIE

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  PSZOK W TYCHOWIE (link otworzy duże zdjęcie)

 

20 maja 2020 r. Burmistrz Tychowa Robert Falana podpisał umowę z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J. ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska, reprezentowaną przez Piotra Sadowskiego na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w miejscowości Tychowo” (działka ewid. nr 583/10, 583/12 obręb 0042 Tychowo) w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, realizowane w ramach projektu POIS.02.02.00-00-0002/16 pn. „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Wartość umowy wynosi 42 619,50 zł.

Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Dolnej w Tychowie, na terenie którego zbierane
i magazynowane będą odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców, a także na zaprojektowaniu ścieżki edukacyjnej oraz drogi dojazdowej do PSZOK.

Utworzenie punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Planowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie stanowił istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 545 826,95 zł.

Na realizację zadania gmina Tychowo pozyskała dofinansowanie w 85% kosztów kwalifikowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 22. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.

Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy


Opublikowano: 21 maja 2020 09:10

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 235

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.