OGŁOSZENIE

Ogłoszenie (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE

 Na podstawie §13 ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.(Dz.U z 2020, poz.697) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

- określam zakres zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

1. Do zadań, o których mowa powyżej zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2)  ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) działalności gospodarczej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

b) decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót  na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 (Dz. U. 2020 poz. 470)

c) decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń  na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470)

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b)  decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

 

Ponadto Urząd Miejski w Tychowie prowadzi na bieżąco sprawy wpływające do urzędu drogą mailową, za pośrednictwem e-PUAPu i listownie.

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

 

 

    

 

Opublikowano: 22 kwietnia 2020 09:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 480

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.