STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Stypendia szkolne (link otworzy duże zdjęcie)

W roku szkolnym 2019/2020  wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie od 1 do 15 września 2019r.    

 

Zgodnie z:

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

oraz Uchwałą nr XXVI/251/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Gminy Tychowo (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz.914 z późn.zm.)

 Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć  kwoty 528 zł. netto na członka rodziny (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. Nr 182 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Tychowo.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

  1. Zaświadczenia dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

- ze stosunku pracy,

- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego,

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.

  1. Dowody potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zeznanie podatkowe za rok 2018 lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o liczbie miesięcy, w których działalność gospodarcza była prowadzona,

- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętych dochodach oraz zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  1. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zasądzonych alimentach, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowód wpłaty.
  2. Zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium, z wyłączeniem stypendium szkolnego.
  3. Zaświadczenie z GOPS potwierdzające wysokość świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy).
  4. Zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego).
  5. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Osoby bezrobotne zobowiązane są do złożenia oświadczenia o statusie bezrobotnego oraz wysokości uzyskiwanego dochodu z prac dorywczych.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

-        faktury VAT,

-        imiennych rachunków,

-        imiennych biletów miesięcznych,

-        dowodów wpłat związanych z edukacją,

-        wydatków związanych ze zbiorowym wyjazdem na wycieczkę szkolną, wyjściem do kina, teatru, na basen itp. (można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać między innymi:

-        nazwę wystawcy,

-        datę wystawienia/sprzedaży,

-        imię i nazwisko nabywcy,

-        pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,

-        podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Do rozliczenia będą uwzględniane rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie zostało przyznane.

Termin realizacji stypendium szkolnego uzależnione jest od otrzymania środków z dotacji.

 

ZASIŁEK  SZKOLNY

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty – zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – np. pożar, powódź, zgon członka rodziny lub inny wypadek losowy.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Urzędzie Miejskim w Tychowie przy ul. Bobolickiej 17 (pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu:

od poniedziałku do środy w godz. 7.00 – 15.00

w czwartki w godz. od.7.00 – 16.00

w piątki w godz. od 7.00 – 14.00

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych  można uzyskać pod telefonem nr:

Tel.094 31 60 267 lub na stronie internetowej: bip.tychowo.pl (wniosek do pobrania)

Opublikowano: 07 sierpnia 2019 12:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 570

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.