ZAPROSZENIE NA OBRADY IX SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

 (link otworzy duże zdjęcie)

 25 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Tychowie (sala konferencyjna) odbędą się obrady
IX Sesji  Rady Miejskiej.

 Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

- przyjęcie protokołu z VIII sesji.

2. Wręczenie nagrody Burmistrza Tychowa dla wyróżniających się absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.

3. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia zaproszonych gości.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Debata nad Raportem Gminy za 2018 rok.

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tychowa wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2018.

a) przedstawienie sprawozdań przez Burmistrza Tychowa,

b) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok;

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tychowa;

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Tychowo na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2018;

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2018.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019 – 2030,,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.,

c) w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników;

d) w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników;

e) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

9. Zakończenie Sesji.                                                                      

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski

Opublikowano: 18 czerwca 2019 10:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 408

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.