ZAPROSZENIE NA OBRADY XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  zwołuję XIV Sesję Rady Miejskiej w Tychowie na dzień 29 października 2019 br. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu, ul. Bobolicka 17 w Tychowie.

 Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkól i placówek, dla których Gmina Tychowo jest organem prowadzącym, za rok szkolny 2018/2019

a)  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek dla których  Gmina Tychowo jest organem prowadzącym  w roku szkolnym 2018/2019".

3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.

4. Informacja z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał;

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r,

b) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,

f)  w sprawie współdziałania Gminy Tychowo z Miastem Białogard w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt,

g) w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tychowo.

7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

                                                                

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski

Opublikowano: 22 października 2019 14:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 737

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.