ZACHODNIOPOMORSKA KARTA SENIORA

Zachodniopomorska Karta Seniora (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Programu pn. Region dla Rodziny, Burmistrz Tychowa informuje, iż mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok życia mogą ubiegać się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA?
Do skorzystania z niniejszej Karty są uprawnieni seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Tychowo, którzy ukończyli 60 rok życia.

JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?

a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
b) dowód osobisty;

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Tychowie (pokój Nr 2 Urzędu Miejskiego) przy ul. Bobolickiej 17, w godz. pracy od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do środy, w czwartek od godz. 07:30 do 16:00, w piątek od godz. 07:30 do 15:00.
Osoba do kontaktu w sprawie wniosków – Bożena Kowalewska (tel. 94 31 60 267)

JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY I WYDANIA KARTY?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie Karty, osoba składająca wniosek o jej wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?
* Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony;
* Karta jest ważna z dowodem osobistym;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać osobom trzecim pod rygorem unieważnienia Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
* Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Seniora
  Wejdź na stronę  rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?
Wydanie Karty. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?

Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tychowie  (pokój Nr 2 Urzędu Miejskiego) przy ul. Bobolickiej 17  lub znajdziesz go tutaj: rodzina.wzp.pl/zks/  w zakładce "wniosek".

 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?
* Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 września 2014r.w sprawie realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu   Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny;

INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.rops.wzp.pl/region-dla-rodziny

Opublikowano: 09 listopada 2018 12:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 922

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.