ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY

Zachodniopomorska Karta Rodziny (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Programu pn. Region dla Rodziny, Burmistrz Tychowa informuje, iż mieszkańcy gminy mogą korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA?
Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:
a) rodzicom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki,
c) dzieciom bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów; lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; lub  legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
d) rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2001r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.).

JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?

a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,
b) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia wymagane jest zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o kontynuowaniu nauki i planowanym terminie jej ukończenia,
c) dowód osobisty

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Mieszkańcy gminy Tychowo wnioski składają w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( pokój  Nr  2, parter Urzędu Miejskiego) przy ul. Bobolickiej 17, w godz. pracy od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do środy, w czwartek od godz.7:30 do 16.00, w piątek od godz. 7:30 do 15:00.
Osoba do kontaktu w sprawie wniosków – Bożena Kowalewska (tel. 94 31 60 267)

JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY I WYDANIA KARTY?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie Karty, osoba składająca wniosek o jej wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkować będzie jego pozostawieniem
bez rozpatrzenia.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?

* Karta wydawana jest bezpłatnie;
* Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać osobom trzecim pod rygorem unieważnienia Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
* Okres ważności Karty określony jest na Karcie. Upływ okresu ważności Karty skutkuje dla jej posiadacza utratą przywilejów wynikających z posiadanej Karty;
* Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny.
  Wejdź na stronę rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?
Wydanie Karty. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?
 Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tychowie (pokój Nr 2), ul. Bobolicka 17 lub znajdziesz go tutaj: rodzina.wzp.pl/zks/  w zakładce "wniosek".

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?

* Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 września 2014r.w sprawie realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu  Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny;

INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji można uzyskać na stronie: rops.wzp.pl/region-dla-rodziny

Opublikowano: 09 listopada 2018 12:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 282

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.