ZAPROSZENIE NA OBRADY L SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja (link otworzy duże zdjęcie)

19 października 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna) odbędą się obrady L (50) Sesji Rady Miejskiej


Porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek, dla których Gmina Tychowo jest organem prowadzącym, za rok szkolny 2017/2018

a)     podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek dla których  Gmina Tychowo jest organem prowadzącym  w roku szkolnym 2017/2018".

3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne

4. Interpelacje i wnioski radnych

5. Podjęcie uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r,

b)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na rok 2019.

c)   w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tychowo.

d)  w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Tychowo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019.

e)   w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tychowo na 2019 rok,

f)    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii publicznych dróg gminnych,

g)  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

h)  w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Opublikowano: 12 października 2018 14:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 418

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.