ZAPROSZENIE NA OBRADY XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

23 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna)odbędą się obrady XLVIII Sesji  Rady Miejskiej

 Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 2. Przyjęcie oceny stanu bezrobocia w gminie Tychowo, sposobów i form jego zwalczania za I półrocze 2018 r..
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018.
 4. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2018 – 2030,
  b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r.,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  d) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  e) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii publicznych dróg gminnych,
  f) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  g) w  sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrowo.

 7. Obwieszczenia:
  a) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Tychowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tychowo.
  b) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Tychowie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 10. Zakończenie Sesji.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Opublikowano: 14 sierpnia 2018 15:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 666

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.