ZAPROSZENIE NA OBRADY XLIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

27 września 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna)odbędą się obrady XLIX Sesji  Rady Miejskiej

 Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r. .

  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie. z przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu;  2018 r.
  - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018  roku.

 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne. .
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał:

  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r,

  b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  c) w sprawie odwołania dodatkowego delegata do zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

  d) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Tychowie w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

  e) w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu  uchwały Rady Miejskiej w Tychowie w sprawie  trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski

Opublikowano: 21 września 2018 14:41

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1734

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.