INFORMACJA PREZESA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Informacja (link otworzy duże zdjęcie)

Stanowisko Wód Polskich w kwestii utrzymania szczegółowychurządzeń melioracji

Zgodnie z art. 205 ustawy - Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów a jeżeli działania te objęte są działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:

1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

2) drenowania,

3) rurociągi

4) stacje pomp służące wyłączne co celów rolniczych,

5) ziemne stawy rybne,

6) groble na obszarach nawadnianych,

7) systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych - jeżeli służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.

Jeżeli zainteresowani właściciele gruntów nie wykonują obowiązku polegającego na utrzymaniu rowów melioracyjnych organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego może ustalić, w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy wykonania wyżej wymienionego obowiązku.

Zgodnie z art. 227 ustawy - Prawo wodne, utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w szczególności ma na celu zapewnienie ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, czy tez warunków umożliwiających korzystanie z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz działania urządzeń wodnych,
w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.

Utrzymywanie wód jest realizowane przez:

- wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;

- usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;

- usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;

- usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;

- zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;

- udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;

- remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód;

- rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych.

 

Opublikowano: 29 marca 2018 11:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 876

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.