ZAPROSZENIE NA OBRADY XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)

27  marca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna) odbędą się obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

2.Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.

3. Interpelacje i wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r.

b)  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2018 – 2030,

c)  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.

d)  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi nr 167

– Etap I”

e)  w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Tychowo na lata 2017-2019”za 2017 rok

f)   w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.

g)   w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020 za 2017 rok.

h)   w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tychowo w 2018 roku.

i)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tychowo.

j)   w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

k)   w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tychowo.

l)   w sprawie podziału Gminy Tychowo na obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów.

5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

6. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

7. Zakończenie Sesji.

 

 

 Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Opublikowano: 20 marca 2018 14:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 343

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.