ZAPROSZENIE NA XXXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

SESJA RADY MIEJSKIEJ (link otworzy duże zdjęcie)

27 czerwca 2017 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Tychowie odbędą się obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Tychowo.
 3. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał:

  • a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2017 r.,
  • b) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo,
  • c) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, częstotliwości ich odbierania oraz świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • d) w sprawie zmiany lokalizacji pomników przyrody,
  • e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tychowo.
  • f) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tychowie,
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zakończenie Sesji.

Opublikowano: 20 czerwca 2017 07:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1942

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.