ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE POD KONTROLĄ

Mijają trzy lata od chwili, kiedy Gmina Tychowo przejęła na siebie obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi przez Gminę zasadami. Selektywne zbieranie odpadów w gminie Tychowo zadeklarowało 95,5% mieszkańców. Część z nich niestety zapomina o złożonej deklaracji albo sortuje odpady niedokładnie. Gmina Tychowo wspólnie z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od mieszkańców prowadzi kontrole odbieranych odpadów pod kątem prawidłowości ich sortowania i gromadzenia. W niektórych pojemnikach z odpadami zmieszanymi znajdowane są duże ilości opakowań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych, które powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. Przypominamy, że w gminie Tychowo selektywnie zbieramy frakcje: szkło i opakowania szklane, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe, papier i tektura, metale oraz odpady ulegające biodegradacji. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbiórkę selektywną a u których stwierdzone będą przypadki nieprawidłowego sortowania odpadów, przede wszystkim wrzucania do pojemników na odpady zmieszane opakowań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych będą ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami wg. stawki wyższej tj. 17 zł na miesiąc od osoby.

W związku z tym, że Gminy zobowiązane są do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, konieczne jest poprawienie sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych wśród mieszkańców.

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.