Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Tychowie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Miejski w Tychowie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej"

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Tychowie na platformie ePUAP - zobacz

adres skrytki ePUAP: /h2490ahqxi/skrytka

UWAGA:W celu złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Tychowie za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Tychowie:
 
    - Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
    - Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:

umig@tychowo.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP.

    Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 9 przy ul. Bobolickiej 17 w Tychowie na następujących nośnikach danych

- Dyskietka 1,44 MB
- Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
- Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Tychowie:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
2. Akceptowalne formaty załączników to:Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
        - DOC, RTF, XPS, XLS
        - ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
        - CSV
        - TXT
        - GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
        - PDF
        - ZIP
3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Ułatwienia dla głuchoniemych petentów

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w urzędzie miejskim.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.
Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2) kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
· korzystanie z poczty elektronicznej – umig@tychowo.pl
· korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie,
· przesyłanie faksów 94 3115 566
· korzystanie ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.tychowo.pl oraz strony BIP www.bip.tychowo.pl

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego .
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:
· polskiego języka migowego (PJM),
· systemu językowo – migowego (SJM),
· sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze  przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej - gotowy wzór wniosku można pobrać klikając tutaj .

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.


 

Usługi świadczone przez Urząd Miejski w Tychowie na elektronicznej platformie ePUAP:

OGÓLNE:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu - zobacz

GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA I ROZWÓJ GOSPODARKI GMINY:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO I ŚRODOWISKO:

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zobacz

URZĄD STANU CYWILNEGO:

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego - zobacz
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - zobacz
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - zobacz 
    

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.