Informacje dla właścicieli nieruchomości

Informujemy Państwa, że od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usługę odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tychowo realizuje firma: REMONDIS SANITECH Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań.

Informacje o ewentualnym niedostarczeniu przez Wykonawcę usługi pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych prosimy kierować telefonicznie pod nr 94 316 02 76 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 17, pok.20.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 0,50 zł na miesiąc od mieszkańca.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ustalana jest na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika proszeni są o złożenie deklaracji (nawet jeżeli deklarowali posiadanie kompostownika we wcześniejszych deklaracjach).

Właściciele nieruchomości, którzy mają obecnie zadeklarowany nieselektywny sposób zbierania odpadów zobowiązani są do złożenia deklaracji i segregacji odpadów od 1 stycznia 2020 roku.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenie odpadów w danej nieruchomości,

- w przypadku zmiany danych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin płatności opłaty i rachunek bankowy

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/178/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 czerwca 2016 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczają na przypisany im nr indywidualnego rachunku bankowego.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele nieruchomości musza segregować odpady na następujące frakcje:

  1. papier – odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury (worek niebieski);
  2. szkło – odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła (worek zielony);
  3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (worek żółty);
  4. bioodpady – resztki jedzenia natury roślinnej, resztki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skoszona trawa, liście, kwiaty, skorupki jajek itp. (worek brązowy);
  5. odpady resztkowe – odpady resztkowe pozostające po selektywnej zbiórce (pojemnik).

Selektywne zbieranie odpadów dotyczy również tzw. odpadów problemowych takich jak pozostałości farb i lakierów, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki itp. odpady takie można przekazywać do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Leśnej 21 lub podczas zbiórek organizowanych na terenie gminy Tychowo (zgodnie z ogłoszeniem). Szczegóły dotyczące sposobu zbierania i odbierania odpadów zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo.

Ulotka [1270x902]

 ULOTKA - DO POBRANIA

Nieruchomości niezamieszkałe

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły itp.) zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przy zawarciu umowy należy wziąć pod uwagę rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tychowo. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 


 

INFORMACJE  I  DANE O GOSPODARCE ODPADAMI

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.

Informacje i dane na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tychowo

 


 

UCHWAŁY:

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.