Informacje dla właścicieli nieruchomości

Informujemy Państwa, że od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. usługę odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tychowo realizuje konsorcjum firm: ATF Sp. z o.o. Sp.K. i LOFOS SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec.

Informacje o ewentualnym niedostarczeniu przez Wykonawcę usługi pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych prosimy kierować telefonicznie pod nr 94 316 02 76 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 17, pok.20.

Opłaty, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Informacje dla właścicieli nieruchomości

Stawka opłaty zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne od ilości i wielkości zadeklarowanych pojemników.

- W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny wynosi 10,00 zł od osoby .

- W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty miesięcznej wynosi 17,00 zł od osoby .

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ustalana jest na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenie odpadów w danej nieruchomości:

- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/178/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca:

Od stycznia 2017 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczają na przypisany im nr indywidualnego  rachunku bankowego. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonane przez właścicieli nieruchomości na dotychczas obowiązujący nr rachunku bankowego Gminy Tychowo -
34 8562 0007 0050 0050 2000 0320, będą przeksięgowywane na konta indywidualne.  

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Selektywna zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (w tym opakowania po mleku, sokach, napojach), metale, szkło i opakowania szklane, odpady ulegające degradacji. Każda z wymienionych frakcji odpadów gromadzona ma być w pojemniku lub worku do tego przeznaczonym. Odpady pozostałe, których nie można było przypisać do poszczególnych frakcji gromadzone będą w oddzielnym, przeznaczonym do tego pojemniku na odpady zmieszane. Częstotliwość odbierania odpadów zebranych selektywnie – raz na cztery tygodnie (zgodnie z harmonogramem wywozu), z wyjątkiem odpadów biodegradowalnych odbieranych, co dwa tygodnie (z budynków mieszkalnych wielorodzinnych w sezonie letnim raz na tydzień) . Selektywne zbieranie odpadów dotyczy również tzw. odpadów problemowych takich jak pozostałości farb i lakierów, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny itp. Odpady takie można przekazywać do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Leśnej 21 lub podczas zbiórek organizowanych na terenie gminy Tychowo (zgodnie z ogłoszeniem). Przeterminowane leki można przekazywać do Apteki przy ulicy Wolności 7 w Tychowie. Szczegóły dotyczące sposobu zbierania i odbierania odpadów zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo.

Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane) to takie, które są gromadzone w jednym pojemniku bez rozdziału na poszczególne frakcje. Opłaty za taki sposób gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości są wyższe niż w przypadku zbierania selektywnego, dlatego WARTO segregować odpady. Częstotliwość odbierania odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych) – raz na dwa tygodnie (zgodnie z harmonogramem wywozu).


 

INFORMACJE  I  DANE O GOSPODARCE ODPADAMI

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.

Informacje i dane na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tychowo

Instrukcje segregacji odpadów  

UCHWAŁY:

Urząd Miejski w Tychowie | Kanały RSS | Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Utworzenie serwisu internetowego Gminy Tychowo przystosowanej dla osób niedowidzących" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.